Bf 109 F-4/Z

Bf 109 F-4/Z, WNr 13181, Oberleutnant Heinrich Setz, 4./JG 77, Kastornoye, Soviet Union, 9 July 1942.
Camouflage
Upper surfaces: RLM 79 Sandgelb with heavy mottling of RLM 70 Schwarzgrün. Undersides: RLM 78 Hellblau
Green), Undersides: Grigio Mimetico (Skygray).

© Claes Sundin 2006